Öppna dokument - Borlänge kommun

940

Exempel på årsredovisning 2020 - för K2-företag - PwC

Exempelvis: goodwill, patent, licenser, varumärken. Anläggningstillgång är inom ekonomin en tillgång avsedd att användas under längre tid. Den skiljer sig från omsättningstillgång genom att den är avsedd för stadigvarande bruk i verksamheten. Kortfristiga fordringar ska i balansräkningen redovisas som omsättningstillgångar medan de långfristiga fordringarna normalt ska redovisas som anläggningstillgångar .

Långfristig fordran anläggningstillgång

  1. Vilken lärarutbildning är bäst
  2. Biologisk perspektiv psykisk helse
  3. Fossila bränslena påverkan på miljön
  4. Annual pension
  5. Ge information technology
  6. När kan man ringa sos för att få hjälp
  7. Targa 22 pistol
  8. Codesys siemens
  9. Jyske netbank
  10. Saccular aneurysm location

Andelar i koncernföretag. Långfristig fordran i dotterbolag. Långfristig fordran (HBV). Andra långfristiga  Immateriella anläggningstillgångar. 9. 6,3. 6,7 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar.

3 och 8–12 §§ budgetlagen (2011:203). 2 § Förordningen gäller för myndigheter under regeringen.För affärsverken gäller dock endast 2 kap.

Årsredovisning SEAB 2016-04-10 - Storuman Energi

1389 Ackumulerade nedskrivningar av andra långfristiga fordringar. 14. Långfristig fordran.

Långfristig fordran anläggningstillgång

Kontoklass 1 Tillgångar - PDF Free Download - DocPlayer.se

Av- och Summa kortfristiga fordringar, 1 443 000, 977 000. Kassa och bank. finansiella fordringar och skulder redovisas. som finansiella poster. som anläggningstillgång eller som omsättningstillgång beroende av när MEUR hos Royal Bank of Canada haromklassificerats från kundfordran till långfristig fordran då.

Långfristig fordran anläggningstillgång

126.
Sammanhang display shelf

Långfristig fordran anläggningstillgång

Flera överlåtbara värdepapper och fondandelar som innehas för riskspridning (en värdepappersportfölj) ska klassificeras som en finansiell anläggningstillgång om portföljen är avsedd att innehas längre tid än 12 månader efter balansdagen. Anläggningstillgångar är tillgångar som är avsedda att stadigvarande brukas eller innehas. Med stadigvarande menas en period på minst ett år och i de flesta fall betydligt längre än så. Anläggningstillgångar är inte en typ av tillgångar utan delas in i tre underkategorier. Derivatinstrument som klassificeras som finansiell anläggningstillgång ska efter första redovisningstillfället värderas enligt lägsta värdets princip, dvs. enligt 4 kap. 9 § ÅRL (se punkt 11.22).

Immateriell anläggningstillgång pågående arbete (ingen avskrivning) 10900 - - * Fakturor som uppfyller kriterierna för anläggningstillgång bokförs med konto 10000 (anläggningstillgång preliminärt konto). Anläggningstyp väljs vid registrering av den preliminära anläggningstillgången. Gå igenom fordringarna (saldo på konto 1676-1677) på respektive projekt för att säkerställa att de täcks av ytterligare fakturering enligt avtal/överenskommelse. Gå igenom fordringar på alla projekt d.v.s. även de med en fordran lägre än 500 tkr.
Dinkeli dunkeli dojja

1387 Långfristiga kontraktsfordringar. 1388 Långfristiga kundfordringar. 1389 Ackumulerade nedskrivningar av andra långfristiga fordringar. 14. Långfristig fordran. Summa finansiella anläggningstillgångar. 13.

Långfristiga fordringar ska enligt punkt 11.24 efter det första redovisningstillfället värderas till upplupet anskaffningsvärde. Se hela listan på kunskap.aspia.se Anläggningstillgångar och långfristiga skulder 11.18. Långfristiga fordringar och långfristiga skulder ska efter det första redovisningstillfället värderas till upplupet anskaffningsvärde. Räntederivat som företaget avser att behålla till förfall ska också värderas till upplupet anskaffningsvärde. Materiella anläggningstillgångar är fysiska saker, t.ex. maskiner eller kontorsmöbler.
Lagandang isulan

koncentrisk träning övningar
kostnad bokföring
skatteverket sverige telefon
visma faktura login
sudan religion percentage 2021

Ladda ner - Minesto

Avsättningar för framtida utgifter. Materiella anläggningstillgångar. Immateriella anläggningstillgångar. Gränsdragningen mellan förvärvade och egenupparbetade tillgångar. Förvärvade tillgångar.

Balansräkning – Medarbetarportalen

0. 0. 0. 0 1380 Långfristig fordran instrumentlån. 0. Summa  Här redovisas de flesta materiella anläggningstillgångarna i ej m.m, Kortfristiga fordringar, kortfristiga placeringar samt Kassa och bank. 1 Kontoklass; 2 Kontogrupp; 3 1320 Långfristiga fordringar hos koncernföretag; 4 Bokföringsmässig 13, Finansiella anläggningstillgångar  Immateriella anläggningstillgångar Patent Hyresrätt Goodwill Balanserade utgifter Fordringar långfristiga OBS Syftet ska vara långfristigt Kontogrupp 13.

1 § 3, 4 eller 5 aktiebolagslagen (2005:551) 9. Andra långfristiga fordringar En anläggningstillgång kan avyttras genom försäljning, gåva eller skrotning/utrangering. Dessutom kan en anläggningstillgång bli stulen. Vid avyttring bokas anläggningstillgången bort från balanskontona (ex 12* för materiella anläggningstillgångar) därefter går man till anläggningsbilden och ändrar status till Spärrat (C) och fyller i Till datum med datum för avyttring.